Geen producten (0)

Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Inschrijfnummer K.v.K.: 63561379
ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID, DEFINITIES
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en 
verkoop - al dan niet tot stand gekomen via de website www.scooterserviceniedorpwinkel.nl – van Scooter 
service Niedorp – Winkel e.o. gevestigd te Winkel, hierna te noemen “de gebruiker”.
2. De koper wordt verder aangeduid als “de wederpartij”.
3. Diverse bepalingen in deze algemene voorwaarden zien op een natuurlijke persoon die handelt buiten zijn 
bedrijfs- of beroepsactiviteit. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.
4. Onder “aanbod” wordt verstaan: ieder aanbod van de gebruiker, al dan niet in de vorm van een schriftelijke 
offerte.
5. Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per brief, e-mail, fax of enige andere wijze van communicatie die met het 
oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan 
worden gesteld.
6. Onder “de website” wordt verstaan: de in lid 1 vermelde website(s) van de gebruiker.
7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat 
de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
8. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de 
Nederlandse tekst.
9. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na- of 
deelbestellingen.
ARTIKEL 2: AANBOD, PRIJZEN
1. Tenzij in/bij een aanbod een geldigheidstermijn wordt vermeld, betreft dit een vrijblijvend aanbod. De 
gebruiker mag dit aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding herroepen.
2. De in een aanbod of prijslijst vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals 
transportkosten, verzendkosten, administratiekosten, handelingskosten en declaraties van ingeschakelde derden. 
Per product wordt duidelijk melding gemaakt van het hiervoor geldende BTW-bedrag en de eventuele kosten.
3. Een samengesteld aanbod verplicht de gebruiker niet tot levering van een deel van de aangeboden zaken 
tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
4. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie 
onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mag de gebruiker de opgegeven prijzen en/of levertermijnen 
aanpassen.
5. Het aanbod en de prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
6. Getoonde en/of verstrekte monsters, modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere 
omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden 
alleen ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
7. De verstrekte monsters en modellen blijven eigendom van de gebruiker en worden op diens eerste verzoek 
op kosten van de wederpartij aan de gebruiker geretourneerd.
8. a. Indien zich tussen het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor de gebruiker 
(kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen door wijzigingen in de wet- en regelgeving, 
overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen of 
grondstoffen, mag de gebruiker de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig verhogen en aan de wederpartij 
in rekening brengen.
 b. Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mag de consument de 
overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden. Tenzij de consument binnen 14 dagen na 
mededeling van de prijswijziging aan de gebruiker kenbaar maakt gebruik te willen maken van zijn 
ontbindingsrecht, mag de gebruiker er vanuit gaan dat de consument met deze wijziging heeft ingestemd.
ARTIKEL 3: TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN
1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van de gebruiker heeft geaccepteerd, ook 
indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer deze acceptatie echter op 
wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat de gebruiker schriftelijk met deze 
afwijkingen heeft ingestemd.
2. De gebruiker is pas gebonden aan:
a. een bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
b. mondelinge afspraken;
c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;
na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra de gebruiker - zonder tegenwerping van de 
wederpartij - met de uitvoering van de bestelling of afspraken is begonnen.
3. Tenzij op de website anders wordt vermeld, is de gebruiker pas aan een bestelling via de website gebonden, 
nadat hij deze schriftelijk - al dan niet middels een automatisch bericht - aan de wederpartij heeft bevestigd.
ARTIKEL 4: KOOP OP AFSTAND - BEDENKTIJD, ONTBINDINGSRECHT
1. Dit artikel is uitsluitend van toepassing op de consument bij een koop op afstand in de zin van artikel 6:230g 
lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.
2. Bij een koop op afstand heeft de consument een bedenktijd. Binnen deze bedenktijd mag de consument de 
overeenkomst ontbinden zonder opgaaf van reden.
3. De in het vorige lid bedoelde bedenktijd bedraagt een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de 
consument of een door hem aangewezen derde (niet-zijnde de vervoerder):
a. de zaak heeft ontvangen;
b. de laatste zaak heeft ontvangen, indien de consument in één bestelling meerdere zaken heeft besteld en 
deze zaken afzonderlijk worden geleverd;
c. de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen, indien de levering van één zaak bestaat uit 
verschillende zendingen/onderdelen;
d. de eerste zaak heeft ontvangen voor een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken 
gedurende een bepaalde periode.
4. De ontbinding vindt plaats door een schriftelijke mededeling van de consument aan de gebruiker al dan niet 
met gebruikmaking van een door de gebruiker ter beschikking gesteld modelformulier.
5. Door een ontbinding overeenkomstig de voorgaande leden worden tevens van rechtswege alle eventuele 
aanvullende overeenkomsten ontbonden.
6. De consument heeft geen ontbindingsrecht bij de levering van:
a. specifieke, voor hem op maat gemaakte, zaken of zaken die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd 
zijn;
b. zaken die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden 
teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
c. zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken.
7. Indien de consument de geleverde zaak wil retourneren omdat deze niet voldoet aan hetgeen partijen zijn 
overeengekomen, gelden de bepalingen van het klachtartikel.
ARTIKEL 5: KOOP OP AFSTAND - RETOURZENDING, TERUGBETALING
1. Tenzij de gebruiker de geleverde zaken zelf afhaalt/laat afhalen, moet de consument de zaken onverwijld -
maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontbinding - in de originele verpakking, ongebruikt en voor zijn eigen 
rekening en risico aan de gebruiker of een door de gebruiker gemachtigde derde retourneren.
2. Uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontbinding, betaalt de gebruiker alle van de consument - in het kader 
van de desbetreffende overeenkomst - ontvangen bedragen terug op dezelfde wijze en in dezelfde valuta als door 
de consument werd gebruikt.
3. De gebruiker is niet verplicht eventuele bijkomende kosten terug te betalen die zijn ontstaan doordat de 
consument uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering heeft gekozen dan de door de gebruiker aangeboden 
minst kostbare wijze van standaardlevering.
4. Tenzij de gebruiker de geleverde zaken zelf afhaalt/laat afhalen, kan de consument pas terugbetaling 
vorderen nadat de gebruiker de zaken retour heeft ontvangen of de consument heeft aangetoond dat de zaken 
door hem zijn teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip het eerst valt.
5. De gebruiker mag retour gezonden zaken weigeren of slechts een deel van de - van de consument -
ontvangen betalingen terugbetalen, indien de zaken zich niet in de originele verpakking bevinden, bewerkt zijn, 
gebruikt zijn (verder dan noodzakelijk om de aard, kenmerken en werking van de zaak vast te stellen) en/of 
beschadigd zijn. De gebruiker informeert de consument dan direct na ontvangst van de zaken.
6. De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de zaak als zijn behandeling van de zaak 
verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, kenmerken en werking daarvan vast te stellen.
7. Indien de consument een gratis product (cadeau) ontvangt in combinatie met een besteld artikel en het 
bestelde artikel wordt door de consument retour gezonden zonder het gratis product (cadeau), wordt de 
verkoopprijs van het gratis product (cadeau) in rekening gebracht aan de consument.
8. De consument is nooit aansprakelijk noch kosten verschuldigd voor het enkele feit dat hij gebruik maakt van 
zijn ontbindingsrecht.
ARTIKEL 6: INSCHAKELING DERDEN
Als de gebruiker dit nodig acht, mag hij bepaalde leveringen door derden laten verrichten.
ARTIKEL 7: VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ
1. De wederpartij zorgt ervoor dat hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig 
en op de door de gebruiker gewenste wijze aan hem ter beschikking stelt en dat deze informatie juist en volledig 
is.
2. Door de gebruiker geleverde zaken mogen door de wederpartij alleen worden doorverkocht in de originele, 
van de gebruiker of diens toeleverancier afkomstige, verpakking. De wederpartij mag geen veranderingen aan de 
originele verpakking aanbrengen en moet beschadiging voorkomen.
3. Indien de wederpartij niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen voldoet, mag de gebruiker de uitvoering van 
de overeenkomst opschorten totdat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten en 
overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
4. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en de gebruiker niet direct nakoming verlangt, tast dit 
het recht van de gebruiker niet aan om later alsnog nakoming te verlangen.
ARTIKEL 8: VERTROUWELIJKE INFORMATIE
1. De gebruiker houdt alle informatie die hij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van 
of over de wederpartij heeft verkregen geheim. De gebruiker verstrekt deze informatie alleen aan derden voor 
zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
2. De gebruiker neemt alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen om deze informatie geheim te 
houden. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor zijn werknemers en derden die onder zijn 
verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn.
3. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien de gebruiker als gevolg van wet- en/of regelgeving of een 
rechterlijke uitspraak de vertrouwelijke informatie moet openbaren en zich hierbij niet kan beroepen op een 
wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt ook voor de werknemers 
en andere personen zoals bedoeld in het vorige lid.
ARTIKEL 9: LEVERING, LEVERINGSTERMIJNEN
1. Overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Indien de gebruiker zijn verplichtingen niet (tijdig) 
nakomt, moet de wederpartij hem schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om 
deze alsnog na te komen.
2. Een overeengekomen termijn gaat in op het moment dat de gebruiker alle voor de levering noodzakelijke 
informatie en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen. Indien hierdoor 
vertraging ontstaat, wordt de termijn naar evenredigheid verlengd.
3. De gebruiker mag in gedeelten leveren en iedere deellevering afzonderlijk factureren.
4. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment dat deze het pand, het 
magazijn of de winkel van de gebruiker verlaten of de gebruiker aan hem heeft meegedeeld dat de zaken kunnen 
worden afgehaald.
5. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door 
de gebruiker te bepalen wijze. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die verband 
houdt met de verzending of het transport.
6. Tenzij partijen een andere termijn overeenkomen, geldt voor levering aan de consument een termijn van 
maximaal 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Daarbij gaat het risico op de consument over op het 
moment waarop de zaken feitelijk aan hem/een door hem aangewezen derde (niet-zijnde de vervoerder) ter 
beschikking staan. Indien de consument zelf de vervoerder aanwijst (niet-zijnde een door de gebruiker 
voorgestelde vervoerder), gaat het risico op hem over bij ontvangst van de zaken door deze vervoerder. 
Verzending of transport is voor rekening van de consument.
7. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de bestelde 
zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of deze niet worden afgehaald, mag de 
gebruiker de zaken voor rekening en risico van de wederpartij opslaan. De wederpartij stelt de gebruiker dan 
binnen een door de gebruiker gestelde redelijke termijn alsnog in staat de zaken te leveren of haalt deze alsnog 
af.
8. Indien de wederpartij na voornoemde redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn afnameverplichting te 
voldoen, is hij per direct in verzuim. De gebruiker mag de overeenkomst dan met onmiddellijke ingang door een 
schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden en de zaken aan derden verkopen zonder gehouden te zijn 
tot vergoeding van schade, kosten en rente. Dit tast de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van 
eventuele (opslag-)kosten, schade en winstderving van de gebruiker en/of het recht van de gebruiker alsnog 
nakoming te vorderen niet aan.
ARTIKEL 10: EMBALLAGE
1. Emballage die bestemd is om meerdere malen te gebruiken, blijft eigendom van de gebruiker en mag door 
de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze bedoeld is.
2. De gebruiker bepaalt of de wederpartij de emballage moet retourneren of dat hij deze zelf ophaalt en voor 
wiens rekening dit laatste gebeurt.
3. De gebruiker mag voor deze emballage statiegeld aan de wederpartij berekenen. Indien de emballage door 
de wederpartij franco wordt geretourneerd binnen de overeengekomen termijn, zal de gebruiker de emballage 
terugnemen. Het statiegeld wordt dan aan de wederpartij terugbetaald of verrekend met het statiegeld voor de 
emballage van een volgende levering. De gebruiker mag hierbij 10% handelingskosten in mindering brengen op 
het terug te betalen of te verrekenen bedrag.
4. Indien de emballage beschadigd is, incompleet is of teniet is gegaan, is de wederpartij aansprakelijk voor 
deze schade en vervalt zijn recht op terugbetaling van het statiegeld. Indien deze schade hoger uitvalt dan het in 
rekening gebrachte statiegeld, hoeft de gebruiker de emballage niet terug te nemen. Hij mag deze dan tegen 
kostprijs, verminderd met het door de wederpartij betaalde statiegeld, bij de wederpartij in rekening brengen.
5. Voor eenmalig gebruik bestemde emballage mag de gebruiker bij de wederpartij achterlaten. Eventuele 
kosten voor het afvoeren zijn dan voor rekening van de wederpartij.
ARTIKEL 11: KLACHTEN
1. De wederpartij controleert de geleverde zaken direct na ontvangst en vermeldt eventuele zichtbare 
gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen op de vrachtbrief of begeleidende bon of meldt 
deze - bij gebreke daarvan - binnen 2 werkdagen schriftelijk aan de gebruiker. Indien dergelijke klachten niet tijdig 
worden gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te 
beantwoorden.
2. Overige klachten meldt de wederpartij direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen de overeengekomen 
garantietermijn - schriftelijk aan de gebruiker. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de 
wederpartij. Indien geen garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.
3. Bij gebreke van een tijdige klacht, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.
4. Indien bestelde zaken uitsluitend in bij de gebruiker voorradige (groothandels)verpakkingen of minimale 
hoeveelheden of aantallen kunnen worden geleverd, kunnen de zaken onderling geringe - in de branche 
geaccepteerde - afwijkingen vertonen wat betreft opgegeven gewichten, aantallen, kleuren en maten. Deze 
afwijkingen zijn geen tekortkoming aan de zijde van de gebruiker en hierbij is geen beroep op de garantie 
mogelijk.
5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
6. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
7. De wederpartij stelt de gebruiker in staat de klacht te onderzoeken en verstrekt alle hiervoor relevante 
informatie. Indien voor het onderzoek retourzending noodzakelijk is, is dit voor rekening van de wederpartij, tenzij 
de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.
8. Retourzending vindt plaats op een door de gebruiker te bepalen wijze en in de originele verpakking of 
emballage.
9. Geen klachten zijn mogelijk over:
a. onvolkomenheden in of eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen, indien deze 
onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van de materialen;
b. verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen;
c. zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of 
gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.
ARTIKEL 12: GARANTIES
1. De gebruiker voert de overeengekomen leveringen naar behoren en conform de in zijn branche geldende 
normen uit, maar geeft nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk werd overeengekomen.
2. De gebruiker staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke kwaliteit en deugdelijkheid van het 
geleverde.
3. Indien voor de door de gebruiker geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is 
afgegeven, geldt die garantie op dezelfde wijze tussen partijen. De gebruiker informeert de wederpartij hierover.
4. Indien het doel waarvoor de wederpartij de zaken wil bewerken, verwerken of gebruiken afwijkt van het 
gebruikelijke doel, garandeert de gebruiker alleen dat de zaken hiervoor geschikt zijn, indien hij dit schriftelijk aan 
de wederpartij heeft bevestigd.
5. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken overeengekomen prijs nog 
niet heeft voldaan.
6. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
7. Bij een terecht beroep op de garantie zorgt de gebruiker - naar zijn keuze - voor kosteloos herstel of 
vervanging van de zaken dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs. Indien er 
sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.
8. De consument mag altijd kiezen voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken, tenzij dit in redelijkheid 
niet kan worden gevergd van de gebruiker. In dit laatste geval mag de consument de overeenkomst bij 
schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs verlangen.
ARTIKEL 13: AANSPRAKELIJKHEID
1. Buiten de expliciet overeengekomen of door de gebruiker gegeven garanties, aanvaardt de gebruiker geen 
enkele aansprakelijkheid.
2. De gebruiker is alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals 
bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is 
uitdrukkelijk uitgesloten.
3. De wederpartij neemt alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming of beperking van de schade.
4. Indien de gebruiker aansprakelijk is, is de schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag 
dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de 
schade niet onder een door de gebruiker gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot 
maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken.
5. Uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden of had kunnen zijn met de door hem geleden 
schade, moet de wederpartij de gebruiker hiervoor aanspreken.
6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
7. De gebruiker is niet aansprakelijk - en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie -
indien de schade is ontstaan door:
a. ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met het doel van het geleverde of gebruik in strijd met de door/namens 
de gebruiker verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.;
b. ondeskundig(e) bewaring (opslag) of onderhoud van de zaken;
c. fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan de gebruiker verstrekte informatie;
d. aanwijzingen of instructies van/namens de wederpartij;
e. of als gevolg van een keuze van de wederpartij die afwijkt van wat de gebruiker adviseerde en/of gebruikelijk 
is;
f. of doordat de wederpartij of derden namens hem (reparatie)werkzaamheden of bewerkingen aan het 
geleverde hebben uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de gebruiker.
8. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor de hieruit 
voortvloeiende schade en vrijwaart de gebruiker voor eventuele aanspraken van derden.
9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is 
aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de gebruiker of het leidinggevend personeel op directieniveau of 
indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal de 
gebruiker de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.
ARTIKEL 14: BETALING
1. De gebruiker mag altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling vragen. De 
gevraagde vooruitbetaling bedraagt voor consumenten maximaal 50% van de overeengekomen prijs.
2. Bij bestellingen via de website vindt betaling plaats op de wijze zoals aangegeven op de website, tenzij 
partijen schriftelijk anders overeenkomen.
3. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen 
schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien 
niet binnen deze betaaltermijn bezwaar is gemaakt.
4. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen 
automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente 
verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een 
maand worden daarbij als volle maand gerekend.
5. In voornoemde situatie geldt voor de consument een vertragingsrente ter grootte van 6% op jaarbasis, tenzij 
de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.
6. Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, mag de gebruiker bovendien aan de wederpartij 
buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een 
minimum van € 40,00.
7. De gebruiker geeft aan de consument bij genoemde aanmaning minimaal een termijn van 15 dagen om 
alsnog te betalen. Blijft betaling opnieuw uit, dan bedragen de buitengerechtelijke incassokosten voor de 
consument:
a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 
40,00);
b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
e. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.
Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.
8. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mag de gebruiker de hoofdsom van de 
vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.
9. Bij uitblijven van volledige betaling, mag de gebruiker de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling 
door een schriftelijke verklaring ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat er alsnog 
betaald is of hiervoor een deugdelijke zekerheid is gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft de gebruiker 
eveneens indien hij al voordat de wederpartij/de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft 
om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij/consument te twijfelen.
10. Ontvangen betalingen brengt de gebruiker eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en 
vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij bij de betaling schriftelijk wordt vermeld dat 
deze betrekking heeft op een latere factuur.
11. De wederpartij mag de vorderingen van de gebruiker niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij 
op de gebruiker heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of 
in staat van faillissement wordt verklaard.
12. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
ARTIKEL 15: EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Alle krachtens de overeenkomst geleverde/te leveren zaken blijven eigendom van de gebruiker totdat de 
wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
2. Deze betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met 
vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens een 
toerekenbare tekortkoming van de wederpartij, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, 
buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
3. Bij de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken, wordt telkens de partij behorend bij de oudste 
facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust dus altijd op alle geleverde zaken die 
bij het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de wederpartij 
aanwezig zijn.
4. De wederpartij mag de zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen, mits hij bij zijn 
afnemers ook een eigendomsvoorbehoud op deze zaken bedingt.
5. Zolang op de zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij deze niet op enige wijze verpanden 
of in de feitelijke macht van een financier brengen.
6. De wederpartij informeert de gebruiker direct schriftelijk indien derden stellen eigendoms- of overige rechten 
te hebben op de zaken.
7. Zolang de wederpartij de zaken onder zich heeft, bewaart hij deze zorgvuldig en als identificeerbaar 
eigendom van de gebruiker.
8. De wederpartij zorgt voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering, dat zaken die onder 
eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd. Hij geeft de gebruiker op diens eerste 
verzoek inzage in de verzekeringspolis en bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
9. Indien de wederpartij handelt in strijd met dit artikel of de gebruiker een beroep doet op het 
eigendomsvoorbehoud, mogen de gebruiker en zijn werknemers het terrein van de wederpartij betreden en de 
zaken terugnemen. Dit tast het recht van de gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het 
recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden niet aan.
ARTIKEL 16: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID E.D.
1. De gebruiker mag de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de 
wederpartij ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag hiertoe is gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) zijn 
vermogen verliest.
2. De wederpartij informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze 
algemene voorwaarden.
ARTIKEL 17: OVERMACHT
1. Bij overmacht van de wederpartij of de gebruiker, mag laatstgenoemde de overeenkomst door een 
schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij 
voor een redelijke termijn opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht van de gebruiker wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van de gebruiker, 
van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan zijn zijde.
3. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht bij de gebruiker: oorlog, oproer, 
mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van de 
gebruiker of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst 
bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of 
telefoonverbindingen of activiteiten van cybercriminelen waardoor de website niet (volledig) beschikbaar is, 
natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import 
en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.
4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet de wederpartij 
zijn verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment nakomen.
ARTIKEL 18: ANNULERING, OPSCHORTING
1. Dit artikel is niet van toepassing op ontbinding binnen de wettelijke bedenktijd zoals bedoeld in artikel 4.
2. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering wil annuleren, mag de 
gebruiker van de wederpartij een gefixeerde schadevergoeding vragen voor alle gemaakte kosten en de door de 
annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Naar keuze van de gebruiker en afhankelijk van de al 
verrichte leveringen bedraagt deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs.
3. De wederpartij vrijwaart de gebruiker voor uit de annulering voortvloeiende aanspraken van derden.
4. De gebruiker mag de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door de wederpartij betaalde 
bedragen en eventuele tegenvorderingen van de wederpartij.
5. Bij opschorting van de levering(en) op verzoek van de wederpartij, is de vergoeding voor alle verrichte 
leveringen per direct opeisbaar en mag de gebruiker deze bij de wederpartij in rekening brengen. Dit geldt ook 
voor al gemaakte kosten of kosten voortvloeiend uit de opschorting.
6. Kosten die voor de gebruiker voortvloeien uit het hervatten van de levering(en), zijn voor rekening van de 
wederpartij. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de opschorting niet kan worden hervat, mag de 
gebruiker de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden.
ARTIKEL 19: TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER
1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de gebruiker, 
maar de gebruiker behoudt altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de 
vestigingsplaats van de wederpartij.
4. Ongeacht de keuze van de gebruiker, behoudt de consument altijd het recht het geschil voor te leggen aan 
de wettelijk bevoegde rechter. De consument moet deze keuze binnen een maand na ontvangst van de 
dagvaarding kenbaar maken aan de gebruiker.
5. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, mag de gebruiker er voor kiezen het geschil voor te 
leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.
Datum: 5 juli 2019

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.